Teenused

Järvamaa Naiste Tugikeskuse teenus on spetsialiseeritud kompleksteenus, mis hõlmab naistevastase vägivalla ohvriks langenud naiste informeerimist ohvrite õigustest ja abi saamise võimalustest, ohvrite ja nende laste emotsionaalset toetamist, nende turvalisuse tagamist, ohvrite jõustamist vägivallaringist väljumiseks.

Teenus jaguneb kaheks peamiseks suunaks: nõustamisteenused ja turvakoduteenus.

Naine võib pöörduda tugikeskuse poole otse. Abivajaja võivad teenuseid saama suunata ka kohalik omavalitsus, politsei, ohvriabi, meditsiiniasutused jt ohvritega kokku puutuvad organisatsioonid kuid vaid naise nõusolekul. Nõustamise aeg lepitakse eelnevalt kokku telefoni teel naise endaga.

Turvakodusse saabumine lepitakse eelnevalt kokku kas telefoni teel või nõustamise käigus. Turvakodusse võib kliendi tuua ka kolmas isik (nt politsei, kohaliku omavalitsuse ametnik, naaber, sõber), kuid kõigil neil juhtudel on vajalik eelnev kokkulepe ja naise enda  nõusolek.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.
MTÜ Järvamaa Naiste Tugikeskuse poole pöördudes saad jääda anonüümseks.
Isikuandmeid töötleme eesmärgil kui naistevastase vägivalla ohvri abivajaduse väljaselgitamisel ja vajaliku abi (esmane ja juhtumipõhine nõustamine, vajadusel psühholoogiline ja juriidiline nõustamine ning turvaline majutus) osutamisel on see vajalik. Andmeid säilitatakse 1 aasta peale teenuse osutamise lõpetamist. Andmed, mida erinevatel juhtudel kogume sisaldavad nime, vajadusel ka alaealiste laste isikuandmeid, samuti ka eriliigiliste isikuandmete (andmed tervise, puude, seksuaalelu, kuriteo ohvriks langemise, rahvuse kohta) töötlemiseks ja töötlemise edasiandamiseks kolmandatele isikutele, kelleks on ohvriabi peaspetsialistid, lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad, politseinikud, prokurörid, kohtunikud või teiste naiste tugikeskuste töötajad, kui see on vajalik juhtumikorraldamisel abi andmiseks.
Isikuandmete kogumise nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, pöördudes kirjalikult MTÜ Järvamaa Naiste Tugikeskuse poole jarvanaistekeskus@gmail.com. Naistel on õigus kõigi naise ja laste kohta kogutud andmetega tutvuda.
Isikuandmete töötlemise teave on koostatud ELi isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artiklis 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ sätestatud vastutava töötleja nõuete täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest.