Õigusabi

Juriidiline nõustamine  on kliendi  õigusnõustamine, kliendi  esindamine või kaitsmine kohtuvälises ja kohtueelses menetluses,  kohtus või mujal, kliendile  juriidilise dokumendi koostamine ja tema huvides muu õigustoimingu tegemine, samuti suhtlemine kolmandate isikutega ning vajaduse korral kliendi huvides tõendite kogumine.

Juriidiline nõustamine peab olema õigeaegne ja asjatundlik, põhinema asjaolude, tõendite, õigusaktide, kohtupraktika ja õigusteooria põhjalikul tundmisel ning tagama kliendi  tegevuse seaduslikkuse ning tema õiguste ja huvide parimal viisil kaitstuse.
Naiste turvakodus pakutava juriidilise nõustamise eripäraks on lisaks nõustaja üldisele juriidilisele kompetentsusele naistevastase ja perevägivalla spetsiifika ja toimemehhanismide tundmine ning sellekohase rahvusvahelise ja siseriikliku õigusteooria ja -praktika arvestamine kõigil nõustamise etappidel.
Juriidilise nõustaja  ülesandeks on (arvestades konkreetse kliendi vajadusi):
– anda arvamusi, selgitusi ja vastuseid õigusliku sisuga küsimustes;
– selgitada kliendile, millised õigusnormid on talle täitmiseks kohustuslikud ning analüüsida nende täitmist;

– anda soovitusi kliendi  tegevuse õiguspärasuse tagamiseks ning meetmete rakendamiseks tema huvide ja õiguste kaitsmiseks;

– koostada või osaleda õigusliku sisuga dokumentide välja töötamisel ja vormistamisel;
– suhelda kliendi huvides kolmandate isikutega, sh avaliku võimu organitega, ning teostada kliendi või tööandja huvides õigustoiminguid;
– esindada ja/või kaitsta klienti  kohtuvälises, kohtueelses ja kohtumenetluses.

Kuna enamik naiste tugikeskuste kliente on langenud perevägivalla ohvriks, siis on juriidilise nõustamise sisuks reeglina kas kohtuväliste kokkulepete saavutamine perevägivalla ohvreid enam puudutavates valdkondades, nagu abielulahutus, laste elatis, ühisvara jagamine, kaasomandi lõpetamine, laste hooldusõigus, lastega suhtlemine või kohtumenetluses kliendi esindamine ning kliendi jaoks positiivsete lahendite saavutamine tsiviilmenetluses.

Juriidilist nõustamist viivad läbi juriidilise kõrgharidusega ja naistevastase vägivalla alase täiendkoolituse läbinud juristid.

Loe ka erinevaid kohtulahendeid: