Mis on vägivald?

Vägivald on teise isiku suhtes tema tahte vastane käitumine, mis põhjustab temale kannatusi.

Naistevastane vägivald on vägivald, mis on suunatud isiku vastu põhjusel, et ta on naine. Naised võivad kogeda vägivalda nii avalikes kohtades kui ka kodus. Mehed satuvad vägivalla ohvriks tavaliselt baaris, tänaval või pargis. Naiste jaoks on kõige ohtlikum kodu, sest kõige sagedamini on naised oma abikaasa või elukaaslase (st paarisuhte) vägivalla ohvrid.

Naistevastase vägivalla defineerimisel lähtume Euroopa Nõukogu naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioonis toodud mõistest: Naistevastane vägivald on naiste inimõiguste rikkumine ning naiste  diskrimineerimise vorm; see tähendab kõiki soolise vägivalla akte, mille tulemusena või võimaliku tulemusena tekitatakse naisele füüsilisi, seksuaalseid, psühholoogilisi või majanduslikke kahjusid või kannatusi, sealhulgas selliste aktidega ähvardamist, sundi või omavolilist vabadusest   ilmajätmist, sõltumata sellest, kas see leiab aset avalikult või eraelus.

Soolise vägivalla mõiste on defineeritud ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ( 2012/29/EL). Vastavalt direktiivile loetakse vägivalda, mis on suunatud isiku vastu tema soo, soolise identiteedi või soolise väljendumise tõttu või mis mõjutab ebaproportsionaalselt teatud soost isikuid, sooliseks vägivallaks. Selle tulemusel võib ohver kannatada füüsilist, seksuaalset, emotsionaalset või psühholoogilist kahju või kanda majanduslikku kahju.

Soolist vägivalda loetakse diskrimineerimise vormiks ja ohvri põhivabaduste rikkumiseks ning see hõlmab vägivalda lähisuhetes, seksuaalvägivalda (sh vägistamine, seksuaalne väärkohtlemine ja ahistamine), inimkaubandust, orjust ning mitmesuguseid kahjulikke tavasid, nagu sundabielud, naiste suguelundite moonutamine ning n.ö „aukuriteod”.

Perevägivalla/lähisuhtevägivalla all mõistame  igasuguseid füüsilise, seksuaalse ja psühholoogilise vägivalla akte, mis leiavad aset perekonnas või koduseine vahel või endiste või praeguste abikaasade või  partnerite vahel, sõltumata sellest, kas vägivallatseja elab või on elanud koos ohvriga samas elukohas. Erinevalt peretülist omab vägivald tsüklilist ja järjest süvenevat iseloomu. Vägivallavormid esinevad sageli samaaegselt ning avaldumisvormide piirid on ähmased.

Kohtingu vägivald on paarisuhte vägivald, mis leiab aset noorte inimeste vahel, kes on tutvunud ja suhtlevad, kuid ei ela koos. Kohtingu vägivalla puhul võivad ilmneda järk-järgult kõik vägivaldse käitumise vormid. Tavaliselt algavad kõik paarisuhted armastusega. Partneri vägivaldsus tuleb esile aga aja jooksul. Vägivaldse käitumisega noormehed võivad olla suhte alguses isegi ülemäära hoolitsevad, tütarlast jumaldavad ning soovivad peatset ühtekolimist, kihlumist või abielu Noormehe suhtumises ja käitumises võib küll esineda kontrollivajadusele, omanditundele ning vägivallale viitavaid märke, kuid tütarlaps ei pruugi neid märgata.

Vägivalla algamisele paarisuhtes võivad viidata järgmised käitumismustrid:

 • Noormees on armukade. Armukadedus ei ole suunatud mitte ainult tütarlapse vastassoost tuttavate, vaid ka tema sõprade ja sugulaste vastu.
 • Ta väidab, et ei suuda elada ilma tüdrukuta elada.
 • Ta räägib halvustavalt oma varasematest partneritest.
 • Kasutab pidevalt väljendit „MINU tüdruk“ ja soovib, et neiu pühenduks ainult temale.
 • Ta uurib pidevalt, kus tüdruk käib ja kellega suhtleb.
 • Ta küsib tütarlapse suhtlusvõrgustike kasutajakonto ja meiliaadresside paroole, kontrollib telefoni kõnelogi ja sõnumeid.
 • Ta tekitab kaaslases süütunnet, et see ei tee midagi õigesti, on eksinud ja peab noormehelt millegi pärast andeks paluma.
 • Nõuab armastuse tõendamiseks tüdrukult seksuaalvahekorda, võib üritada ka vägistamist.
 • Ta ei arvesta tüdruku soovide, arvamuste ega tunnetega. Ta väidab, et ainult temal on õigus ega talu teistsuguseid arvamusi.
 • Ta süüdistab alati teisi kui ilmneb mõni probleem.
 • Ta kohtleb tüdrukut jämedalt, solvab ja alandab, kasutab füüsilist jõudu või ähvardab sellega.
 • Ta lõhub vihahoos esemeid.
 • Tema käitumine tekitab tüdrukus hirmu ja segadustundeid.
 • Ta ähvardab enesetapuga, kui tüdruk peaks ta maha jätma.